Cookies helpen ons met het verbeteren van de gebruikservaring en het personaliseren van de inhoud en advertenties. Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met de Cookies.

1. EIGENDOM WEBSITE

EVERYDAY SOFTWARE, S.L. (vanaf heden, Factorial) is eigenaar van de factorialhr.com website (vanaf heden, de Website). Het kantoor bevindt zich op Calle Alaba, 61 5º-2ª, 08005, Barcelona met fiscaal identificatie nummer B-66854530. Het staat ingeschreven bij de Registro Mercantil de Barcelona, at Tomo 45613, Folio 156, Hoja 493653, Inscripción 1ª.

Je kunt contact met ons opnemen via security@factorial.co

 De naam/namen van het (de) domein(en) die je gebruikt om toegang tot de Website te krijgen, is/zijn eigendom van Factorial. De naam/namen van dit (deze) domein(en) kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere inhoud, producten en/of diensten die niet het eigendom van Factorial zijn, noch op manieren die verwarring kunnen veroorzaken voor gebruikers of die Factorial in diskrediet kunnen brengen.

 2. DOEL

Deze juridische verklaring verzameld de algemene voorwaarden die de toegang, navigatie en Website gebruik reguleren, evenals de inhoud, zonder dat Factorial specifieke voorwaarden kan stellen voor het gebruik, de uitvoering en/of inhuren van producten of diensten die kunnen worden aangeboden via de website.

In het geval dat het via de Website wordt aangeboden, het gebruik, de uitvoering en/of het inhuren van producten of diensten van de Gebruiker, zou de overeenkomst impliceren zonder voorbehoud van de specifieke voorwaarden die in dit geval voor dit doel zijn vastgesteld en een integraal onderdeel vormen van deze juridische verklaring.

Factorial reserveert de mogelijkheid om bepaalde producten of diensten exclusief aan geregistreerde Gebruikers via de Website aan te bieden waarbij zij expliciet de specifieke toegepaste voorwaarden accepteren.

Factorial behoudt de bevoegdheid om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de producten, diensten en/of inhoud van de Website te beëindigen, te wijzigen, op te schorten of the onderbreken, in tijdelijke of onbepaalde vorm, evenals de Website, uitvoeringen, producten, diensten en inhoud configuratie, zonder de mogelijkheid van de Gebruiker om terugvordering of compensatie te eisen; in het bijzonder, voor kwesties met betrekking tot onderhoud, reparatie, actualisatie, verbetering en/of technische operationele, zakelijke en/of wettelijke veranderingen. Volg na de beëindiging de huidige verboden en beperkingen die zijn opgenomen in deze juridische kennisgeving en/of in een specifieke voorwaarde worden toegepast.

3. WEBSITE TOEGANG EN GEBRUIK

De Gebruikers’ toegang tot de website is gratis. Desalniettemin kan het gebruik, de uitvoering en/of het inhuren van producten of diensten die in het geval van Factorial kunnen worden aangeboden, onderworpen zijn aan een voorafgaande voorwaarde van formele vereisten, evenals de naleving van het correspondentie formulier, betaling van onkosten of belastingen en/of de vorige acceptatie van bepaalde voorwaarden die moeten worden toegepast.

De eenvoudige Website toegang vormt op geen enkele wijze een zakelijke relatie tussen Factorial en de Gebruiker, behalve wanneer de geschikte middelen zijn vastgesteld en de Gebruiker eerder heeft voldaan aan de vereisten die tot stand zijn gebracht.

Het opnemen van informatie over producten en diensten die door Factorial op de Website worden aangeboden, is uitsluitend bedoeld ter informatie en reclame, tenzij een ander doel specifiek is vastgesteld.

Als de Gebruiker zich moet registreren voor het gebruik, de uitvoering en/of inhuren van producten of diensten die door de Website worden aangeboden, is hij/zij verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en legitieme informatie, waarbij de authenticiteit van alle gegevens die tijdens de vervulling van de vooraf vastgestelde formulieren om toegang te krijgen tot de betreffende producten of diensten wordt gegarandeerd. Als de Gebruiker als gevolg van de registratie een wachtwoord moet instellen, verbindt hij/zij zich tot een zorgvuldig gebruik ervan om deze geheim te houden. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om te zorgen voor adequate bewaring en vertrouwelijkheid van gebruikte id’s en/of wachtwoorden, breng deze niet in gevaar door ze tijdelijk of permanent aan anderen te geven, noch om toegang te verlenen aan buitenstaanders. De Gebruiker is exclusief verantwoordelijk voor gebruik en/of het inhuren van producten en diensten door ongeoorloofd gebruik, waarbij de oorzaak betrekking heeft op het verlies of onzorgvuldig gebruik van het wachtwoord.

Onder het bovenstaande is het de plicht van de gebruiker om Factorial onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk feit dat het verkeerde gebruik van een indicator en/of wachtwoord toelaat, evenals de diefstal, verlies of niet geautoriseerde toegang, met als doel om over te gaan tot onmiddellijke annulering. Zonder schade aan enige andere bepaling die hier is opgenomen, zal Factorial, zolang die feiten niet worden meegedeeld, worden vrijgesteld van enige verantwoordelijkheid die zou kunnen worden veroorzaakt door het verkeerde gebruik van identificaties of wachtwoorden door onbevoegde derde partijen.

4. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

De Website en alle andere inhoud, producten en/of diensten die daarin worden aangeboden, worden geleverd “zoals ze zijn”. De toegang tot, het gebruik en de navigatie van de Website en, in dit geval, het gebruik of inhuren van producten of diensten die worden aangeboden door de Website, gebeurt onder de unieke en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker, zodat hij/zij zich ertoe verbindt om elke aanvullende instructie die wordt gegeven door geautoriseerd personeel van Factorial nauwgezet en waarheidsgetrouw op te volgen, met betrekking tot het gebruik van de Website en de inhoud ervan.

In deze zin is Factorial niet verantwoordelijk en sluit het voor zover maximaal toegestaan door wetgeving elke garantie, expliciet of impliciet uit, met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel, uitvoering, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, integriteit of nieuws van de inhoud, diensten, producten, koppelingen of andere elementen die zijn opgenomen in de Website, of de resultaten die zijn bereikt door het openen en gebruiken van de Website en/of de inhoud ervan. Factorial garandeert niet of is niet verantwoordelijk voor:

 1. Het ontbreken van continuïteit en ononderbroken beschikbaarheid van de Website en/of de toegankelijkheid van de Website of de technische continuïteit ervan;
 2. Het bestaan ​​van onderbrekingen of fouten in de toegang van de Website, evenals technische problemen of storingen die tijdens de internetverbinding worden veroorzaakt;
 3. Het ontbreken van fouten in de inhoud of producten;
 4. De afwezigheid van virussen en andere schadelijke componenten op de Website of in de server die dit ondersteunen;
 5. De onkwetsbaarheid en/of impregneerbaarheid van beveiligingsmaatregelen die in de Website zijn opgenomen;
 6. Incidenten in het internetnetwerk of enig ander incident als gevolg van overmacht en/of buiten het bereik en/of de controle;
 7. Schade of verlies veroorzaakt door zichzelf of een derde partij, door een persoon die inbreuk maakt op de voorwaarden, normen en instructies die door Factorial op de Website worden vastgesteld of door schending van de beveiligingssystemen ervan;
 8. Het verlies van winst, inkomsten, gegevens, bedrijfsonderbrekingen en indirecte, speciale, afgeleide, voorbeeldige of punitieve schade.

5. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

Factorial is titulair of heeft de corresponderende licentie over de exploitatierechten op het gebied van intellectuele, industriële en afbeeldingen eigendom verkregen via de beschikbare inhoud, onder meer in een louter enuntiatieve en niet-exhaustieve vorm, teksten, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, codes, software, afbeeldingen, video's, geluiden, databases, indicatoren, afbeeldingen, merken, logotypes, uitdrukkingen, informatie en, in het algemeen, elke andere creatie beschermd door nationale wetgeving en internationale overeenkomsten over de intellectuele en industriële correctheid (hierna tezamen: de Inhoud).

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten zijn voorbehouden aan de inhoud en zijn met name verboden om de inhoud van de website, voor het publiek of commercieel, volledig of gedeeltelijk te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, openbaar te maken, te transformeren of op enige manier te verstrekken. zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming door Factorial of, in dit geval, door de titularis van de corresponderende rechten.

Toegang van gebruikers en navigatie op de website zal in geen geval worden begrepen als een ontslagneming, overdracht, licentie of cessie, noch geheel of gedeeltelijk van de reeds aangegeven rechten door Factorial. Het is daarom niet toegestaan ​​om de copyrightmelding (bv. "Copyright" of "©") en eventuele andere identificatiegegevens over Factorial of de hierin opgenomen titulaire rechten onder Contents te onderdrukken, te ontduiken of te manipuleren, evenals technische bescherming apparatuur, vingerafdrukken of andere informatie- en/of identificatie mechanismen die daarin kunnen worden opgenomen.

Verwijzingen naar namen en commerciële of geregistreerde merken, logotypes of andere onderscheidende tekens, ongeacht of deze eigendom zijn van Factorial of door derden, impliceert het verbod op het gebruik ervan zonder de vermelding van de eigenaar. Op elk moment, behalve met uitdrukkelijke toestemming, verleent de Website toegang en/of gebruik aan de gebruikersrechten op handelsmerken, logotypes en/of onderscheidende tekens die door de wet worden beschermd.

6. LINKS

6.1 LINKS VAN WEBSITE NAAR ANDERE WEBSITES

Factorial kan links, direct of indirect, aanbieden op internetbronnen of webpagina's die zich buiten de Website bevinden. De aanwezigheid van deze links op de website is ter informatie en vormt in geen geval een uitnodiging om producten en/of diensten te contracteren die op de bestemming webpagina's worden aangeboden of kunnen worden aangeboden of die het bestaan ​​van een link of commerciële relatie impliceren of afhankelijkheid van de entiteit die eigenaar is van de gekoppelde website. In dergelijke gevallen is de firma Factorial niet verantwoordelijk voor het vaststellen van de algemene en bijzondere voorwaarden voor het gebruik, de levering of de contractering van deze diensten door derden en kan daarom niet als verantwoordelijke voor hen worden beschouwd.

Factorial heeft noch de faculteit, noch de menselijke of technische middelen om alle informatie, inhoud, producten of diensten die door andere webpagina's worden aangeboden te kennen, te controleren of goed te keuren met links die vanaf de website zijn vastgelegd. Daarom aanvaardt Factorial geen verantwoordelijkheid voor enig aspect met betrekking tot de webpagina's met links die vanaf de Website zijn vastgesteld, in het bijzonder, als voorbeeld en niet beperkt, over zijn prestaties, toegang, gegevens, informatie, bestanden, kwaliteit en betrouwbaarheid van zijn producten. en diensten, zijn eigen links en/of de inhoud ervan, in het algemeen.

Echter, in het geval dat Factorial zich ervan bewust wordt dat de activiteit of informatie naar de links illegaal is, een misdaad vormt of het eigendom of de rechten van een derde partij kan schaden, zal het met de nodige ijver handelen om de betreffende link te verwijderen of uit te schakelen zodra mogelijk.

Als gebruikers daadwerkelijk op de hoogte zijn van de onwettigheid van activiteiten die via deze webpagina's van derden zijn ontwikkeld, moeten ze Factorial onmiddellijk op de hoogte stellen, zodat de toegangslink ernaar kan worden uitgeschakeld.

6.2 Links van andere webpagina’s naar de Website

Als een gebruiker, entiteit of website een link naar de website wenst te plaatsen, moet deze voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Hij/zij moet voorafgaand, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Factorial verkrijgen.
 2. De link kan alleen naar de hoofdpagina van de Website worden geleid, tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan.
 3. De link moet absoluut en volledig zijn, dit betekent dat de gebruiker door middel van een klik naar de hoofdpagina moet worden geleid en de hoofdpagina van de website het scherm volledig moet vullen. In elk geval, kan de website van de link, ongeacht de toestemming van de maker, deze website op elke manier reproduceren, opnemen als onderdeel van zijn website of in een van zijn "frames" of een "browser" maken op een van de pagina's van de website.
 4. Op de website van de link kan niet worden verklaard dat Factorial een dergelijke link heeft geautoriseerd, tenzij dit het geval is. Als de entiteit correct de link presenteert van haar website naar de website op haar webpagina het merk, de benaming, de handelsnaam, het label, het logo of enig ander teken dat Factorial en/of de website identificeert, moet het voorafgaand, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Factorial hebben ontvangen.
 5. In elk geval verbiedt Factorial het opzetten van een link naar de Website via webpagina's die; illegaal, vernederend, obsceen en in het algemeen in strijd zijn met moraliteit, openbare orde, huidige wetgeving, sociale normen algemeen aanvaard of schadelijk voor legitieme rechten van derden.

7. PRIVACYVERKLARING

Wanneer het noodzakelijk is dat de Gebruiker zich registreert of persoonlijke gegevens verstrekt, zal de Gebruiker worden geïnformeerd over het belang om zijn/haar persoonlijke gegevens te verstrekken.

In elk geval, zal het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens worden uitgevoerd volgens de principes en verplichtingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

8. DUUR EN WIJZIGING

Factorial behoudt zich het recht voor om de huidige juridische kennisgeving en/of de bijzondere voorwaarden die, in voorkomend geval, zijn vastgesteld voor het gebruik en/of de contractering van de producten of diensten die via de website worden aangeboden, te wijzigen wanneer dit nodig wordt geacht, met reden voor onderhoud bewerkingen, reparatie, updates, verbeteringen en/of aanpassingen aan technische, operationele, zakelijke en/of juridische wijzigingen, die geldig zijn en in werking treden vanaf de publicatie op de Website.

De tijdelijke geldigheid van die normen valt dus samen met het tijdstip van hun blootstelling, totdat ze geheel of gedeeltelijk worden aangepast, op dat moment zullen de gewijzigde normen geldig worden.

9. COMMUNICATIE

In iedere communicatie tussen de Gebruiker en Factorial moet de Gebruiker zich richten tot Factorial op het hierboven vermelde post- en/of elektronische adres. In elk geval, zullen de communicaties van Factorial naar de Gebruiker worden gemaakt volgens de verstrekte contactgegevens. De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk het gebruik van elektronische post als een geldige procedure voor het uitwisselen van informatie en het indienen van communicatie tussen en/of met Factorial.

10. ALGEMEENHEDEN

De headers van de verschillende clausules zijn alleen informatief en hebben geen invloed op, kwalificeren of wijzigen de interpretatie van de juridische mededeling.

In geval van discrepantie tussen deze voorwaarden en specifieke voorwaarden die, indien van toepassing, kunnen worden vastgesteld met betrekking tot de producten of diensten die worden aangeboden op de Website, prevaleren de bepalingen van de specifieke voorwaarden.

In het geval dat enige bepaling of voorwaarden van deze juridische kennisgeving door een rechter, tribunaal of bevoegd bestuursorgaan als geheel nietig of niet van toepassing wordt verklaard, zal deze nietigheid toepassing geen invloed hebben op de bepalingen van de andere juridische kennisgeving of de bijzondere voorwaarden die, in voorkomend geval, mogelijk zijn vastgesteld.

Het niet uitoefenen of het uitvoeren door Factorial van enig recht of bepaling in deze Wettelijke Kennisgeving vormt geen berusting, indien door schriftelijke erkenning en instemming van deze partij.

11. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTERLIJKE INSTANTIES

Deze juridische mededeling en alle relaties die voortvloeien uit de aanvaarding of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door de toepasselijke Spaanse wetgeving.

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, hebben rechtbanken in de stad Barcelona (Spanje) exclusieve rechtsbevoegdheid om enig geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze juridische kennisgeving en/of enige relatie die voortvloeit uit de aanvaarding ervan op te lossen. Elk van de partijen aanvaardt onherroepelijk de exclusieve jurisdictie van die rechtbanken.

© 2019 EVERYDAY SOFTWARE, S.L. Alle rechten zijn voorbehouden.